NEŘEŠTE PROBLÉM SAMI.
PODÁME VÁM POMOCNOU RUKU!

Employee Assistance Program od Assessment Systems je benefitem, který pomáhá zaměstnancům řešit nejen krizové životní situace, ve kterých si nevědí rady, ale je tu pro ně také jako pomocná ruka ve chvílích, kdy cítí nespokojenost v některé složce svého života. Případně se jenom chtějí poradit, jak některé situace zvládat snáze a efektivněji a dosáhnout tak větší spokojenosti a vyrovnanosti v práci i osobním životě.

Díky naší službě EAP dokážeme zaměstnavatelům snižovat náklady vznikající nejen stresem, ale také fluktuací, efektů vyhoření a dalšími problematickými projevy osobních problémů zaměstnanců dopadajících na pracovní sféru jejich života.

Zaměstnavatelům přináší program Employee Assistance prokazatelné snížení nákladů a zvýšení produktivity práce a výkonnosti organizace.

JAK FUNGUJE?

Employee Assistance funguje na principu důvěrné
konzultační služby, kterou zaměstnancům poskytují
kvalifikovaní profesionálové – psychologové,
psychoterapeuti, právníci a finanční poradci.

how-it-works

how-it-works

Zkušení psychologové a psychoterapeuti jsou 24 hodin denně 7 dnů v týdnu připraveni pomoci zaměstnancům řešit jejich obtíže v různých oblastech osobního života. Nejčastěji řešené problémy se týkají partnerských vztahů, výchovy dětí, užívání alkoholu a drog, onemocnění v rodině a psychických problémů spojených s významnými změnami v životě člověka.

Služeb Employee Assistance může využít každý zaměstnanec, který je do programu zařazen, jeho čerpání služeb je pro něho samotného bezplatné. Program hradí zaměstnavatel formou měsíčních poplatků v závislosti na rozsahu služeb a počtu zaměstnanců, kteří jsou do programu zařazeni.

JE TO JEDNODUCHÉ! STAČÍ ZAVOLAT ANEBO NAPSAT.

VÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • ZVÝŠENÍ VÝKONOSTI ZAMĚSTNANCE
 • SNÍŽENÍ POŠTU ABSENCÍ ZAMĚSTNANCE
 • SNÍŽENÍ CELKOVÉ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ
 • ZVÝŠENÍ MOTIVACE A ENGAGEMENTU ZAMĚSTNANCE
 • ZLEPŠENÍ IMAGE SPOLEČNOTI NA TRHU PRÁCE (EMPLOYER BRANDING)

FAKTA O EAP

Počet zaměstnavatelů a organizací, které využívají EAP nikdy nebyl vyšší. Nedávné průzkumy ukázaly, že přibližně 75% všech organizací v USA využívá služby EAP (Society for Homan Resources Management, 2009 (Hartwell et al., 1996). Jedná se o obrovský využívání této služby v porovnání s rokem 1985, kdy se jednalo o pouhých 31 %
Mark(2010) ‚Resources for Employers Interested in Employee Assistance Programs: ASummary of EASNA’s Purchaser’s Guideand Research Notes‘, Journal of Workplace Behavioral Health, 25: 1, 34 — 45

90% firem, které se umístily v žebříčku Fortune 500, využívá služeb EAP (bez zdroje). Každý dolar investovaný do programu EA představuje pro zaměstnavatele úsporu 17 $. Za náklady nižší než jedna stravenka lze ušetřit mnoho prostředků.
US Department of Labor, reported by EAP, Inc. 200

Úspěšnost programu EAP lze měřit spokojeností zaměstnanců s využíváním této služby. Studie prováděná v USA na vzorku více než 1 300 zaměstnanců potvrdila, že 95 % uživatelů je s touto služnou spokojeno.
Attridge, M. (2003, November). Optum EAP client satisfaction and outcomes survey study 2002. Paper presentedat the annual conference of the Employee AssistanceProfessionals Association, New Orleans, LA.

U 57 % případů se ukázalo, že využívání služby EAP zvyšuje produktivitu práce.
Attridge, M. (2003, March). EAP impact on work, stress and health: National data 1999-2002. Presented at the biannual conference of the Work, Stress and Health Conference – APA/NIOSH, Toronto, ON, Canada.

Průzkum provedený ve společnostech, které zavedly program Employee Assistance (EAP), prokázal 60% úspěšnost preventivních opatření. U zaměstnanců, kteří programu EAP využili, se podařilo předejít poklesu produktivity práce, přičemž hodnota těchto potenciálních ztrát byla vyčíslena na 17 hodin na osobu. V 72 % případů se dokonce ukázalo, že produktivita práce stoupla, a to v průměru o 43 % na případ.
Attridge, M. (2001, August, Personal and Work Outcomes of Employee Assistance Services), American Psychological Association Annual Meeting. San Francisco, CA.

Průměrné náklady na jednoho zaměstnance zařazeného do programu EAP se pohybují okolo 850 CZK za rok, že je řádově nižší částka v porovnání s náklady spojené s absentérstvím, chybovostí a léčebnými výlohami. (bez zdroje) 76% lidí vnímá práci jako hlavní zdroj jejich stresu.
American Psychological Association.; www.gallup.com; www.guardian.com

Přibližně 15 % z celkového počtu zaměstnanců je zodpovědných za 90 % hodin absencí ve firmě. V 61 % případů bývají příčinou pracovní neschopnosti problémy psychického rázu. Kanadské statistiky (Statistic Canada Reports) uvádějí, že průměrný zaměstnanec stráví v pracovní neschopnosti 8 dní v roce, průměrný Čech 19 dní, vč. úrazů 21,5 dne (2006).
http://www.benefits.org/interface/benefit/eap2.htm

PRO ZAMĚSTNANCE

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
 • vztahové a partnerské problémy,
 • problémy spojené s rodičovstvím a výchovou dětí,
 • problémy spojené s péčí o stárnoucí rodiče,
 • stres,
 • sladění rodinného a pracovního života,
 • zvládání emocí, konfliktů apod.,
 • šikana, obtěžování apod. nejen na pracovišti,
 • krizové a traumatické situace,
 • psychické problémy
 • závislosti
PRÁVNÍ A FINANČÍ PORADENSTVÍ
 • Občanské právo – např. nájem a pronájem, spotřebitelská problematika, smlouvy, reklamace
 • Finanční, dluhová a rozpočtová problematika – např. rodinné rozpočty, splátkové kalendáře, exekuce, „osobní bankrot“…
 • Rodinné právo – např. vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory…
 • Správní právo – nesprávné rozhodování úřadů, pracovníků úřadů aj.

NÁŠ TÝM

PSYCHOLOGIE

PhDr. DAGMAR SKALICKÁ – psycholožka a terapeutka

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Absolvovala výcviky ve skupinové, rodinné a individuální psychoterapii a telefonické krizové intervenci. Pět let spolupracovala s linkou důvěry.
V rámci programu EA poskytuje psychologické poradenství a také zprostředkovává první kontakt zaměstnanců s dalšími odborníky.

KOORDINACE

Mgr. MAREK ŘÁPEK – Garant služby EAP

Vystudoval obor sociální a kulturní antropologie na Univerzitě Karlově v Praze.
Poté na téže univerzitě studoval personální management a vzdělávání dospělých. V Assessment Systems se věnuje psychodiagnostice a kognitivnímu tréninku.
Je koordinátorem programu Employee Assistance, zajišťuje propagaci prostřednictvím odborných periodik, portálů a obchodních partnerů. V neposlední řadě má na starosti organizační záležitosti týkající se programu Employee Assistance.

phone: +420 731 612 268